سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیبایی مرگ(سه دستور العمل مهم)

  • نویسنده: ملیکا
  • تاریخ: چهارشنبه 92/4/12
  • زمان: چهارشنبه 92/4/12

سه دستور العمل مهم

روزی رسول خدا به اصحابش فرمود:کدام یک از شما همه عمر روزه میدارد؟؟

سلمان گفت:ای رسول خدا من.

حضرت رسول فرمود:کدامیک از شما همیشه شب زنده دار است؟؟

سلمان گفت ای رسول خدا من.

حضرت رسول فرمود:کدامیک از شما هر شب قران را ختم میکند؟؟

سلمان گفت یا رسول الله من.

یکی از اصحاب ان حضرت خشم کرد و گفت:ای رسول خدا سلمان مردی عجمی است و میخواهد به ما قریش

ببالد!!فرمودی:کدامیک از شما همه عمرش روزه میدارد گفت من با اینکه بیشتر روز ها را غذامیخورد.

وفرمودی کدامیک از شما همه شب بیدار است گفت من با اینکه بیشتر شب ها خواب است.

و فرمودی کدامیک از شما هر روز یک ختم قران میخواند گفت من.با این که بیشتر روزها خاموش است.

پیغمبر فرمود:ای فلانی خاموش باش!تو کجا و لقمان حکیم؟؟از او بپرس تا به تو خبر دهد.

آن مرد به سلمان گفت ای اباعبدالله تو مگر نگفتی همه روز روزه ای؟؟سلمان گفت:اری گفت:من دیدم بیشتر روزها غذا میخوری!!

سلمان گفت چنان نیست که تو گمان بردی.من در هر ماه سه روز روزه میدارم و خدای عزوجل فرماید:هر که یک حسنه ارد ده برابر ان دارد

و روزه شعبان را به ماه رمضان وصل میکنم. و این روزه عمرانه میشود.

ان شخص گفت:تو نگفتی که همه شب بیداری؟سلمان گفت اری.گفت تو بیشتر شب ها در خوابی.

سلمان گفت چنان نیست که تو گمان بردی.

من از رسول خدا شنیدم هر که با وضو بخواهد گویا همه شب را احیا کرده است و من همیشه با وضو میخوابم.

ان شخص گفت:نگفتی هر روز همه قران را میخوانی؟سلمان گفت اری!گفت تو همه روز خاموشی!!

سلمان گفت چنان یست که تو فهمیدی!من از رسول خدا شنیدم که به علی میفرمود:ای اباالحسن مثل تو در امتم مثل قل هو الله است.

هر که یکبار بخواند ثلث قران را خوانده و هر که دو بار بخواند دوثلث قران را خوانده  هر که سه بار بخواند همه قران را خوانده!

ای علی هر که به زبانش تورا دوست دارد ثلث ایمان را دارد و هر که به زبان و دلش دوستت دارد دو ثلث ایمان را دارد

وهر که به زبان و دل دوستت دارد و با دست خود یاریت کند ایمانش کامل است

و سلمان گفت من هر روز 3بار قل هو الله میخوانم!

ان مرد معترض برخواست گویا سنگی در دهانش افکنده بود!

اخرین مطالب

کد لیست آخرین مطالب پارسی بلاگ